Algemene voorwaarden

Lees deze algemene gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door en zorg dat je de inhoud ervan begrijpt. Door gebruik te maken van onze service ga je akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden. Eventuele (inkoop)voorwaarden van anderen wijzen we nadrukkelijk van de hand. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 september 2020

1. Definities
Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle webshops en applicaties van FitPeaks
Cliënt De natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die FitPeaks een producten/diensten geeft dan wel met FitPeaks een overeenkomst heeft gesloten.
Wij, ons FitPeaks
Je/Jij, jou De gebruiker van de dienst of de website
Dienst De terbeschikkingstelling van de webapplicatie door FitPeaks, het geheel van informatie en product(en), het proces van vervaardiging, gereedmaken van bestelling(en) van één of meerdere producten, in virtuele of fysieke vorm, betaling en het ter post aanbieden van de opdracht, al dan niet in combinatie met postzegels.
E-kaart Een elektronische kaart / ticket die je / we met behulp van FitPeaks via e-mail verzenden.
Gebruiker De persoon die de FitPeaks website bezoekt of gebruikt.

FitPeaks 
Een initiatief van Loyalty Engineers en FitPeaks BV
Vestigings- & bezoekadres FitPeaks:
adres: Venloseweg 45
5971 PB Grubbenvorst 
KvK-nummer: 78384702

Herroepingsrecht
de mogelijkheid voor de cliënt om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ontvanger
De uiteindelijke ontvanger van een FitPeaks kaart of e-kaart via de site
Overeenkomst
De overeenkomst waarbij FitPeaks en de gebruiker het verrichten van een dienst of andere rechtsbetrekking aangaan.
Website
De www.fitpeaks.nl internetomgeving
Werkdag
Maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd feestdagen

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de overeenkomst, nadere overeenkomsten alsmede aanbiedingen en mededelingen van FitPeaks die verband houden met de dienst.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen.
2.3 Voor zover de bepalingen van de overeenkomst afwijken van de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

3. Totstandkoming overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand door en op het moment van verzending van de bevestiging van de opdracht door FitPeaks, dan wel, bij gebreke van een dergelijke bevestiging, door het verrichten van de dienst.
3.2 FitPeaks behoudt zich het recht voor om een opdracht om haar moverende redenen te weigeren dan wel nadere voorwaarden te stellen.
3.3 FitPeaks behoudt zicht het recht om producten en/of beelden met een aanstootgevend beeld, beledigende of racistische teksten en/of die anderszins in strijd zijn met de wet, openbare orde en/of de goede zeden – zulks ter beoordeling van FitPeaks en/of haar toeleveranciers – te blokkeren.

4. De dienst
4.1 Het is cliënt niet toegestaan om de dienst in strijd met de wet, de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te gebruiken dan wel anderszins onrechtmatig te handelen jegens FitPeaks of derden.
4.2 Het is cliënt niet toegestaan de dienst te gebruiken in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4.3 Cliënt dient te beschikken over Internet toegang (met gebruik van Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger, Firefox 3 of hoger of Safari 4 of hoger, een e-mail adres, een pc en een vrije vaste of mobiele telefoonverbinding.
4.4 Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de adressering van de kaart(en) ontvanger. Indien onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van het opgegeven adres tot gevolg heeft dat de kaart(en) niet kan worden besteld, blijft gebruiker de vergoeding voor het gebruik van de dienst verschuldigd.
4.5 Het is gebruiker niet toegestaan voor de aflevering van kaarten een niet bestaand E-mail adres op te geven.
4.6 Klachten over de uitvoering van de dienst dienen binnen 4 weken na afloop van de door FitPeaks aangegeven bezorgperiode te worden ingediend, tenzij dit van gebruiker redelijkerwijs niet kan worden verlangd, bij gebreke waarvan iedere aanspraak van gebruiker komt te vervallen.
4.7 FitPeaks dient de bestelling van de kaart(en) ontvangen te hebben binnen 24 uur aan gebruiker bezorgd te hebben. 
4.8 Bij bezoek van de website vanuit een ander land dan Nederland, dan is gebruiker verantwoordelijk voor de naleving van daar geldende wet- en regelgeving.
4.9 De op de website weergegeven afbeeldingen zijn niet op ware grootte en kunnen afwijken in kleur, vorm, maat, contrasten en lay-out ten opzichte van via de website bestelde en afgeleverde producten. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet volledig is, niet correct is, of dat deze is verouderd.
4.10 FitPeaks biedt alle producten, diensten en informatie aan zonder enige waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins.
4.11 Gebruiker mag de dienst niet gebruiken op een manier die in strijd is met de wet, de overeenkomst, of de algemene voorwaarden.
4.12 Gebruiker mag op geen enkele wijze onrechtmatig handelen jegens FitPeaks.
4.13 Het is niet toegestaan om de website op een manier te gebruiken die het functioneren van de website en/of het gebruik door anderen kan hinderen en/of op deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.
4.14 FitPeaks staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. FitPeaks zal bestellingen van goederen en het uitvoeren ervan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.
4.15 FitPeaks heeft het recht (maar niet de verplichting) om content van cliënt en gebruikers en bestelde kaarten te controleren en naar eigen inzicht te weigeren of verwijderen.

5. Bezorging
5.1 FitPeaks stelt alles in het werk om poststukken op de juiste datum te verzenden en op het juiste adres te laten bezorgen. FitPeaks is echter niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het niet tijdig arriveren van een poststuk of het arriveren op een onjuist adres.
5.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de gebruiker aan FitPeaks kenbaar heeft gemaakt.
5.3. Het versturen van een e-kaart is een gratis dienst waarbij FitPeaks alles in het werk stelt om de e-kaart naar het opgegeven e-mailadres te verzenden. FitPeaks garandeert niet dat de e-mail aankomt en is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade bij het niet aankomen van de betreffende e-mail.

6. Beveiliging en Internet
FitPeaks zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de dienst te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door cliënt ingevoerde gegevens en zijn eigen, op de website geplaatste adresbestanden, maar FitPeaks kan ter zake geen garantie geven.

7. Aansprakelijkheid
7.1 FitPeaks aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die gebruiker lijdt door tekortkomingen van FitPeaks in de uitvoering van de dienst.
7.2 FitPeaks kan zich niet beroepen op de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid voor zover de schade is ontstaan uit haar eigen handelen of nalaten, geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.
7.3 Gebruiker vrijwaart FitPeaks voor alle aanspraken van derden ter zake van de inhoud van de kaart of e-kaart, behoudens voor zover deze aanspraken zijn gebaseerd op onderdelen van de kaart die door FitPeaks via de website aan gebruiker ter beschikking zijn gesteld.

8. Overmacht
FitPeaks is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming. Van een niet toerekenbare tekortkoming is onder meer sprake indien FitPeaks niet in staat is haar verplichtingen jegens gebruiker na te komen als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming van derden van wiens hulp FitPeaks gebruik maakt bij de uitvoering van de overeenkomst of als gevolg van een tekortkoming van leveranciers van telecommunicatiediensten.

9. Prijzen en betaling
9.1 Gebruiker is aan FitPeaks de op de website vermelde vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt aan gebruiker wordt getoond voorafgaand aan het elektronisch accorderen van de opdracht door gebruiker.
9.2 De op de website vermelde vergoeding is, voor zover van toepassing, inclusief verschuldigde omzetbelasting, op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968. Buitenlandse heffingen en/of belastingen zijn niet inbegrepen inclusief BTW. 
9.3 Alle betalingsopdrachten worden afgehandeld via een gespecialiseerde betalingsprovider, een Payment Service Provider (PSP). Op de betalingsopdrachten zijn dan ook de algemene voorwaarden van de desbetreffende PSP van toepassing.
9.4 FitPeaks behoudt het recht om bepaalde opdrachten te weigeren in het geval dat je eerder producten hebt verstuurd zonder dat de betaling goed is afgerond en/of we andere onregelmatigheden hebben geconstateerd.
9.5 Bestellingen worden pas door FitPeaks in productie genomen op het moment dat de betaling voldaan is.
9.6 De prijzen zijn per product gespecificeerd in het productoverzicht op onze website. FitPeaks behoudt het recht om prijzen te wijzigen. Typefouten voorbehouden.
9.7 Elk deelnemend bedrijf bepaalt zelf tot welke datum de verrassingen verzilverd kunnen worden. Dit wordt kenbaar gemaakt op de verrassing in de account van de klant. U kunt de verrassingen uiteraard alleen verzilveren bij het bedrijf waarvan u de verrassing ontvangen heeft. Verrassingen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of andere waarde compensatie. 

10. Inschakeling van derden
FitPeaks is gerechtigd om voor het verrichten van (delen van) de Dienst derden in te schakelen. De door FitPeaks ingeschakelde personen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt als gevolg van de actie, noch voor welke schade of letsel dan ook eigendommen en/of personen als gevolg van de actie. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de verrassingen kunt u terecht op info@fitpeaks.nl 

11. Gebruik van adresgegevens en privacy
FitPeaks hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar gebruikers en heeft een privacystatement gemaakt dat van toepassing is op de dienst. Door het verstrekken van de opdracht gaat gebruiker akkoord met dit privacystatement.

12. Klantenservice
Voor vragen en klachten met betrekking tot de dienst kan gebruiker zich wenden tot de klantenservice via mailadres info@fitpeaks.nl

13. Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site (waaronder begrepen de beelden in de FitPeaks collectie, teksten, grafisch materiaal en logo’s) is in eigendom van FitPeaks of aan FitPeaks gelieerde derden en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is dan ook verboden om de inhoud van deze website op welke manier dan ook te wijzigen, publiceren, reproduceren, verveelvoudigen (waaronder downloaden), verkopen, distribueren, tentoonstellen, openbaar maken of op welke andere manier dan ook te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FitPeaks en/of haar licentiegevers.

14. Nieuwsbrief
14.1 Bij het verzenden van een e-kaart gaat de gebruiker akkoord met het ontvangen van onze periodieke nieuwsbrief. Wanneer men een account aanmaakt vóór verzending van de e-kaart(en) kan de gebruiker toezending van de nieuwsbrief voorkomen door de optie uit te schakelen.
14.2 Bij elke nieuwsbrief is er de mogelijkheid om je uit te schrijven.

15. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde vergoeding kunnen door FitPeaks te allen tijde worden gewijzigd.

16. Slotbepalingen
16.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Geschillen tussen FitPeaks en de gebruiker die voortvloeien uit de overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht.

17. Disclaimer
Door deze website te bezoeken of te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze voorwaarden. We garanderen niet dat de website foutloos of zonder onderbreking zal functioneren.